• Вестта на кръста говори за непонятната Божия любов. Исус Христос умря на Голготския кръст, за да избави Своите врагове – грешните човеци, от Божия съд. Брошурката разкрива накратко как можем да се възползваме от това освобождение. Цитирани са стихове 1 Петрово 3:18, Деяния на апостолите 16:31, Ев. от Марко 1:15, Ев. от Йоан 3:18, 1 Коринтяни 1:18.И този материал е в помощ на благовестието. Издание на GBVDillenburg GmbH.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ