Цели на политиката

   С приемане и утвърждаване на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни „Сдружение с нестопанска цел – ХРИСТОС ЗА ВСЕКИ” отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица.

В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, сдружението прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни срещу неправомерен достъп. 

  С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни сдружението има за цел да информира потребителите за целите на обработване на техните лични данни, за видовете лични данни, които се обработват, за срока на съхранение на събираните данни, за получателите, на които биха могли да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

   За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично. Нейната актуална версия може да бъде открита на уеб страницата на сдружението – www.hzv.bg.

 Дефиниции за целите на настоящата Политика:

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, икономическа, културна или социална идентичност и др.

  1. Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.

 Видове лични данни, които обработваме

В случай, че желаете да се възползвате от нашите услуги, свързани пряко с дейността на сдружението, Вие, с изричното си писмено съгласие, доброволно ни предоставяте трите си имена, адрес, телефон и електронна поща. Това е минимумът от лични данни, който ни е нужен, за да можем да се свържем с Вас и да Ви изпратим заявените от Вас безплатни материали, литература и/или информация. В случай, че решите да не ни предоставите посочените лични данни, ще трябва да ни посетите на посочения адрес на сдружението, където ще можете лично, ако пожелаете, да получите исканата от Вас информация, материали и/или литература, без да е нужно да предоставяте личните си данни за обработка.

 Цел  и основание за обработването на събираните лични данни

Личните Ви данни се обработват от сдружението на основание даденото от Вас изрично писмено съгласие за това. Предоставените ни от Вас лични данни се събират и съхраняват с оглед на организиране на процеса по изпращане и получаване на заявената от вас информацияматериали и/или литература, както и с цел предоставяне на информация, материали и/или литература на сходна тематика.

Личните Ви данни се обработват и съхраняват при спазването на строги правила за сигурност. С настоящата Политика за защита на личните данни „Сдружение с нестопанска цел – ХРИСТОС ЗА ВСЕКИ” отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, сдружението прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни.

 Срок на съхранение на личните данни 

Предоставените ни от Вас лични данни се обработват и съхраняват за времето, което технологично е нужно за подготовката за изпращане до посочения от Вас адрес на заявените информация, материали и/или литература, предаването им на куриерска фирма и съответно получаването им от Вас. Този срок е предвиден с оглед технологичното време Вашата заявка да достигне до Вас. След това вашите данни се унищожават. Но в случай, че изрично и писмено заявите, че желаете и за в бъдеще сдружението ни да Ви изпраща актуална информация, материали и/или литература, то тогава ще съхраняваме данните Ви до момента, в който изрично заявите, че желаете да ги унищожим. Срокът на съхранение в този случай обаче не може да е по-дълъг от десет години от датата на предоставяне на личните Ви данни за обработка.

Заличаване на лични данни

   След изтичане на срока за съхранение на личните данни, а в случай че този срок не е изтекъл – след подаване на искане за заличаване на лични данни от някого от субектите, сдружението унищожава съответните лични данни. Лични данни съхранявани на хартия, се изгарят, а за лични данни в електронен вариант, се предприемат необходимите технологични мерки за изтриване и цялостно заличаване. За всяко заличаване на лични данни се съставя протокол.

 Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни

1.      Личните Ви данни се събират и обработват от членовете на сдружението, както и от доброволците, които ни помагат, едва след изрично дадено съгласие от Ваша страна.

2.      С оглед изпълнение доставката до Вас на Вашата заявка за безплатни материали, информация и/или литература, сдружението предава личните Ви данни на куриер, който извършва доставката.

3.      Вашите лични данни могат да бъдат предоставени и на отделни институции и/или издатели, но това е само в случай че сте заявили желание да получите материали, информация и/или литература, които се разпространяват и/или доставят само от тези институции и/или издатели.

4.      Вашите лични данни могат да бъдат предоставени и на Компетентни органи – които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Сдружение с нестопанска цел – ХРИСТОС ЗА ВСЕКИ”  предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на личните данни, Държавна агенция за национална сигурност и др.

 Права на потребителите и ред за упражняването им

Всички потребители на услугите на сдружението имат определени права по отношение на своите лични данни.

1.      Право на достъп на субектите до отнасящите се до тях данни. Това право може да бъде упражнено от всеки един субект, чиито лични данни се обработват от сдружението. Достатъчно е да подаде заявление в писмен вид, в свободен текст, адресирано до „Сдружение с нестопанска цел – ХРИСТОС ЗА ВСЕКИ”, с което изрично заявява своето желание за достъп до всички свои лични данни, обработвани от сдружението. В рамките на един месец, от датата на постъпване на заявлението в адреса на сдружението, то следва да предостави заявения достъп, като съответно информира субекта за това.

2.      Право на коригиране и/или заличаване на личните данни. Това право се изразява във възможността на субектите, чиито лични данни сдружението обработва, във всеки един момент свободно да заявят и да поискат от сдружението, както да коригира техните лични данни, като ги актуализира и/или отстрани евентуално допуснати неточности, така и да иска тяхното заличаване.  Субектите могат да упражнят това свое право след като попълнят, подадат и изпратят попълнена и подписана бланка на  искане за коригиране или заличаване на лични данни. Бланката на това искане е приложена в края  на тази политика. В рамките на едномесечен срок от получаването на попълненото и подписано искане сдружението актуализира съответните лични данни. За направената актуализация сдружението информира субекта.

В случай че субектът с подаването на искането заяви, че желае данните му да бъдат заличени, то в рамките на едномесечен срок от получаване на искането за заличаване на данните, сдружението заличава личните данни на съответния субект и съставя протокол за заличаването, като уведомява субектът за заличаването.

3.      Право на ограничаване на обработването. Имате право да поискате ограничение на обработката на личните си данни, ако:

–          оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

–          – обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

–           ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

–          сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на сдружениеъо за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

Ограничаване може да се заяви в писмен вид в свободен текст, адресирано до сдружението, като изрично посочите основанието, на базата на което заявявате искането за ограничаване на обработването на личните Ви данни.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.      Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни. Това право се изразява в това, че в случай на нарушение на сигурността на личните данни субектът следва незабавно  да бъде уведомен за нарушението, както и да получи необходимата информация за това какви мерки са взети за предотвратяване на вредите от нарушението, както и всяка друга информация във връзка със самото нарушение, какви лични данни са компрометирани, възможностите за защита и т.н. Уведомяването се извършва като сдружението се свързва със субекта, чиито данни са компрометирани, чрез формата за контакт, която субектът по-рано е посочил.

5.      Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Всеки субект на лични данни може да защити правата си като по съдебен ред, така и по административен съобразно разпоредбите на българското законодателство.

6.      Наред с тези права, субектът на лични данни има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на сдружението или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на сдружението или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта, които изискват защита на личните данни, по-специално когато потребителят е дете. Това право, субектът може да упражни, като се свърже със сдружението и в свободна писмена форма го заяви пред сдружението. От своя страна, сдружението следва да разгледа заявката в едноседмичен срок и да уведоми субектът за предприетите действия.

7.      Право на преносимост. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на сдружението, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени в точно определени в Регламент (ЕС) 2016/679 хипотези. Своята заявка субектът следва да направи в писмена форма в свободен текст. В едномесечен срок от постъпване на заявлението, сдружението предоставя на субекта личните му данни в пригоден за машинно четене формат.

Сдружение с нестопанска цел „Христос за всеки” може да забави, да ограничи или да не предостави информация на субекта на данните, като се отчитат основните права и легитимните интереси на засегнатото физическо лице, за да:

1. не се допусне възпрепятстването на служебни или законово регламентирани  проверки, разследвания или процедури;

2. не се допусне неблагоприятно засягане на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания;

3. се защити общественият ред и сигурност;

4. се защити националната сигурност;

5. се защитят правата и свободите на други лица.

След отпадане на съответното обстоятелство исканата информация се предоставя без забавяне.

 Какво представляват „бисквитките

    “Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време.

 Деактивиране на бисквитки

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка (за повече информация вижте aboutcookies.org). Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас. 

 Линкове към други уебстраници

Сайтът на сдружението съдържа линкове към други уеб сайтове. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.

 Други разпоредби

Сдружение „Христос за всеки” има правото да промени политиката си за защита на лични данни по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на сайта на сдружението – www.hzv.bg.

В случай че имате допълнителни въпроси относно механизмите, по които обработваме предоставените от Вас лични данни, или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика за поверителност на лични данни, не се колебайте да се свържете с нас:

Тел. за връзка: 0888 291 382

Имейл адрес:  hristoszavseki@gmail.com

Адрес за кореспонденция: Сдружение „Христос за всеки”, гр. Стара Загора,  п.к. 185, Централна Поща, 6000, гр. Стара Загора.