Тази брошурка насочва вниманието към Божията любов – най-великата възможна. В посочените стихове е обобщено като в блестящ диамант цялото Евангелие на Бога към човеците (Йоан 3:16, 1-во Послание на ап. Йоан 4:10 и 5:12, Послание до римляните 6:23…). В резюме са представени основните библейски истини и с това тези няколко листчета могат да послужат като идеално средство за благовестие.

Издание на GBV-Dillenburg GmbH.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ